Hath'thikuch'chi Viha‚raya   

Written by 

Hath'thikuch'chi Viha‚raya   

                             .

  247                            .             13  .        .

                             .                                       .                                       .

                         .         .             .

        ,  ,   ,      ,    ,  ,   ,  ,            .

                          .

'''  ''          .      .       .                           .         .         .             .

               .             .                  .              .                      .                   .

                     .

2011   27 14:26:08 -   .

Pura‚na Hath'thikuch'chi Viha‚raya

  Ra‚ja‚n~gganaya lesa wyawaha‚rayae' paewaethi pura‚na hath'thikuch'chi wiha‚ra san~gkeenr'ya sirisagaboe raju hisa dhan' dhun' s'tha‚naya bawa hitapu pura‚widhaa‚ komasa‚ris'warun' wana maha‚cha‚yr' senarath' paranawitha‚na mahatha‚ saha a‚cha‚yr' cha‚r'l's' godakumbura mahatha‚ pawasa‚ aetha.

  Kris'thu washr' 247 sita wasara dhekak' anura‚dhapurayae' rajakam' kala sirisagaboe rajathuma‚ ra‚jyath'waya haeradhama‚ dhahawala pasuwee pitath'wa anura‚dhapurayae' is'saramana wiha‚rayen' dhakunu dhisa‚wata paemina ra‚three elambae'dh'dhee paemini s'tha‚nayaka bha‚wana‚nuyoegeewa siti bawa wan~gsakatha‚wan'hi dhaek'wae'.  Mae'ma wiha‚ra san~gkeenr'ya hamuwan'nae' anura‚dhapura nagarayae' sita dhakunu dhesata wan'nata dhaenata saethapum' 13 k' ae‚thini.  Eya sirisagaboe rajuta waruwakin' pamana laga‚wiya haeki s'tha‚nayaki.

  In' ka‚layakata pasu anura‚dhapurayen' bath'mulak' athaethiwa pitath'wue dhugiyaku ek' waruwaka gamanakin' pasu par'watha mudhunakata paemina a‚ha‚ra gan'nata suedha‚nam' wana mohothae' tha‚pasayaku bha‚wana‚wae' nirathawanu dhaeka thama bath'pathen' kotasak' pueja‚ kaera aetha.  E' tha‚pasaya‚ anura‚dhapurayae' thorathuru wicha‚la mohothae' goeta‚bhaya raju sirisagaboe rajugae' hisa genaewith' dhen'nakuta masuran' dhahasak' dhena bawata anabae'ra yaewue bawath' e' nisa‚ minisun' his' gena e'mata patan' gaeneema nisa‚ maha‚ minis' gha‚thanayak' wana bawath' paewasue bawa ithiha‚sayae' san~dhahan' wae'.  Anathuruwa mae' minis' gha‚thanaya gaena soekaya upadhawa‚gath' bha‚wana‚nuyoegeewa siti sirisagaboe raju ma‚ nisa‚ minisun' miya ya‚ma waelaek'wiya yuthuyaeyi ita‚gena thama hisa sin~dha dhugiya‚ atha thaba‚ mae'ya genagos' rajuta pen'wa‚ kahawanu dhahasa ganu yaeyi kee bawa dha apa wan~gsakatha‚wan'hi dhaek'wae'.

  Dhugiya‚ hisa genawith' dhun' pasu mae' puwath' aesue goeta‚bhaya raju sirisagaboe raju hisa dhan' dhun' s'tha‚nayata paemina dhe'haya mihidhan' kota ethaena boedhigharayak' pihitawue bawadha san~dhahan' wae'.  E' a‚san'nayae' watadha‚geyak' sahitha chaithyayak' dha karawue bawa dhaek'wae'.  In'pasu ra‚jya anugrahayen' aseemitha dhiyunuwak' laebue hath'thikuch'chi wiha‚ra bhuemiyehi natambun' raesak' dhak'nata aetha.

  Dhaenata mae' s'tha‚nayae' mathuwa aethi natambun' athara pohoya geyak', budhu maedhurak', themahal' dha‚thu man'dhirayak', us' ma‚lakayak' matha karawue watadha‚ geyak', wina‚sa wue chaithya atak', dha‚na sa‚la‚wak', adr'ha kawa‚ka‚ra sa‚la‚wak', pokunu dha‚sayak', kata‚ra saha pueja‚ lipi ketue len' aethulu len' this' atak' hamuwee aetha.

  Thawamath' han~dhuna‚gatha nohaekiwa thibae'na wisa‚la godanaegili san~gkh'ya‚wak' aethuluwa ak'kara thun'siyayak' pura‚ wisurunu natambun' sahitha mae'ma pueja‚ bhuemiyae' mahanuwara yugayae' budhu pilimayak' sahitha len' wiha‚rayak' thawathamath' dhak'nata laebae'.

  """"asa achariya sirasa"" yanuwae'n' san~dhahan' wue sila‚maya puwaruwak' hath'thikuch'chi wiha‚ra bhuemiyae'dhee hamuwee aetha.  Eya pihiti s'tha‚nayae' watadha‚geyak' sahitha chaithyayaki.  Chaithyayata itha‚math'ma a‚san'nayae' paerani boedhigharayak' pihita‚ aetha.  Mae' boedhigharayae' siw' dhesin' aethi mal' a‚sana walin' dhekak' athara gadolin' karana ladha thawath' hatharaes' kotu a‚ka‚rayae' adi thunak' pamana usaethi adi atak' pamana dhigaethi idhikireemak' thibae'.  Ehi ek' pasek' kawa‚ka‚ra gal' s'tham'bhayak' dha thaba‚ thibae'.  Mae'waeni nir'maa‚nayak' sree lan~gka‚wae' kisidhu s'tha‚nayaka boedhigharayaka dhak'nata naetha.  Pura‚widhaa‚gn~yan' pawasan'nae' hisadhan' dhun' sirisagaboe rajathuma‚ mihidhan' kala s'tha‚naya eya wiya yuthu bawayi.

  E' asala aethi kan~dhu gaetaya matha dhee hisa dhan' dhun'na‚nam' rajugae' sirura ethaenata waeteemata ida aetha.  Raju hisa dhan' dhun' s'tha‚nayae' irahan~dha nodhutu pokunak' wue bawadha e' katha‚wan'hi san~dhahan'wae'.  Hath'thikuch'chi wiha‚ra san~gkeenr'yae' sirisagaboe raju hisa dhan' dhun' s'tha‚nayayaeyi saelakena s'tha‚nayae' dha ewaenima wue s'wabha‚wika pokunak' pihita‚ aetha.  Boedhigharayath' watadha‚geya sahitha chaithyaya pihiti s'tha‚nayata ihalin' gal' par'wathaya matha mae'ma pokuna pihita‚ thibae'.  Gal' lenak' aethulatha aethi mae' pokunae' kisidha‚ dhiya nosidhena athara hirugae' hoe san~dhugae' cha‚ya‚wa wasarae' kisidhu dhinaka mae' pokunata waetae'n'nae' dha naetha.  Ema pokuna pihiti s'tha‚nayae' aethi kuda‚ lenehi siti minisaku bimata waetunahoth' pathitha wan'nae' boedhigharaya pihita‚ aethi s'tha‚nayata bawadha paehaedhili karunaki.

  Mae'ma siyalu karunu salaka‚ baelue wita sirisagaboe rajathuma‚ hisa dhan' dhun' s'tha‚naya hath'thikuch'chi wiha‚raya hewath' atheetha ra‚ja‚n~gganaya bawa paehaedhili yaeyi pura‚widhaa‚gn~ mathayaki.

  2011 jueli masa 27 14:26:08 - wae'ragodagae' sajiwa wijae'weera.

This article and photos, are republished here, under journalistic courtesy from "Lankadeepa.lk" as a public service. Typographic errors were corrected by Dr. Sisira Ranasinghe.

Subsequently this document was reformatted digitally by the "SriLiaWrite" Languages Processing Software to comply with the proposed advanced UNICODE standard to accomplish a file size compression of 35.43%. [Original UTF-8 file size was 3779 symbols; improved UTF-8 file size 2440 symbols.]

This article is then digitally Transliterated into English[Roman] script by the "SriLiaWrite" Languages Processing Software for those who want to learn the Sinhalese pronounciation of the textual content.


Hath'thikuch'chi Viha‚raya   

Read 939 times