Chae'thiyagiri Rajamaha‚ Viha‚raya   

Written by 

Chae'thiyagiri Rajamaha‚ Viha‚raya   

         .

 -  -        .               .                 .    -            .

    -   -      .            .       64.        .

  ,   , ,       .

              .                  .             .                       .      ,                       .            .               .

            .            .                .           .            .  1961  .          .               .

   ,  ,         .        .              . , ,                            .           .

         , ,       .

        .        .        .

   ,        .     ..               . 1959                    .             .

1961           ( )     -         ,       ,        .

                  .  ,  ,  ,     .              .             .           .             .        ,      .   ,             ,   ,     .

       . -     1984       .         22  .               .       22       .      .     .     .      .                   .        .

  :  .

.

    .

 .

 .

 .

  .

2011   06 13:35:33 -   .


  Chae'thiyagiri rajamaha‚ wiha‚raya.

  Ka‚lathuwak'ku praha‚ra wisi dhekakin' bae‚ta kae‚ chae'thiyagiri raja maha‚ wae'hera.

  Padhawiya - para‚kramapura - sreepura raja ka‚layae' patan'ma gowi kamae' mul' gam'bim'ya.  E' bawa sana‚tha karana wisa‚la waew' ra‚siyak' adhath' mae' gam'ma‚na wala haemathaenakama wa‚gae' dhaekagatha haekiya.  E'wa‚ prathisan~gs'karanaya karawa‚ ak'kara dhahas' ganan' as'wadh'dhana kumburu maedhawach'chiya han'dhiyen' haeree padhawiya bala‚ edh'dhee man~ga dhepasama dhis'wae'.  Gowikamata suera padhawi - para‚kramapura waesiyan'gae' uth'thama punya bhuemiyakata adha api rajamaha‚ wae'heraka katha‚wae'n' goda wae'mu.

  Anura‚dhapura nagarayae' sita rambae‚wa - maedhawach'chiya kaebithigol'lae‚wa - padhawiya pasukaramin' apae' gamana waetee thibae'.  Para‚kramapura aela asala han'dhiyata penena dhurin' aithiha‚sika chae'thiyagiri rajamaha‚ wiha‚raya pihita‚ thibae'.  Anura‚dhapurayae' sita para‚kramapurata dhura kiloe meetar' 64ki.  Mae' ipaerani wiha‚raya anura‚dhapura dhis'thrik'kayae' padhawi janapadhayata ayath'ya.

  Chae'thiyagiri rajamaha‚ wiha‚raya, para‚kramapura pihiti buddhan~ggala, thoenigala, ra‚japokuna a‚dhee anekuth' paerani wiha‚ra atharin' ekaki.

  Wiha‚rayae' mul' yugaya piliban~dhawa thorathuru soya‚ baladh'dhee chae'thiyagiri wiha‚raya anura‚dhapura yugayae' mul' ka‚la samayata ayath'ya.  E' anuwa dhe'wa‚nam'piyathis'sa ra‚ja samaya hoe eeta a‚san'na ka‚layaka mae' wiha‚raya goda naegen'nata aethi bawa wis'wa‚sa kala haekiya.  Padhawi janapadhayae' pihiti ipaerani mat'tamae' bohoe wae'hera wiha‚ra anura‚dhapura mul' yugayata nae‚kam' kiyayi.  E' bawa sana‚tha kala haeki sila‚ lae'khana hoe wan~gsa katha‚ wis'thara hamu nowunath' pura‚widhaa‚th'maka lak'shana pirik'sa‚ baladh'dhee wiha‚rayae' paerani bawa thahawuru karagatha haekiya.  Wisae'shayen' kaetayam' nokala san~dhakada pahan' kihipayak', kaetayam' nokala muragal' ha‚ anura‚dhapura mul' samayae'dhee budhu pilimaya wae'nuwata wan'dhana‚ ma‚na kala siripathul' gal' kihipayak' chae'thiyagiri rajamaha‚ wae'hera thaenin' thaena dhaekiya haekiwae'.  Wisae'shayen' mae' siripathul' gal' wala budhu siripa‚dhaya siyum' kaetayam' sahithawa nela‚ thibae'.  Mae'waeni siripathul' galak' kolamba kauthuka‚ga‚rayae' hoe dhaekiya nohaeki bawa wiha‚ra‚dhipathi kuda‚hal'mil'lae‚wae' rathanasa‚ra na‚himiyoe apata paewasueha.

  Wiha‚ra bima thaenin' thaena pihiti kuda‚ gal' kulu atharae' idhikara aethi wiha‚ra‚ra‚n~gga dhaekum'kaluya.  Eyin' lam'ba‚ka‚ra gal' kulaka idhikara aethi chaithyaya baelue bael'mata wae'nas' a‚rak' ganee.  Mae' chaithyaya kuda‚ gal' kulak' matha idhikara aethi nisa‚ chae'thiyagiri namin' mae' s'tha‚naya han~dhun'wana bawa kiyaewae'.  Dhaenata chaithyaya idhi kara aethi s'tha‚nayae' ipaerani chaithyayaka natambun' thibee aetha.  In' pasu ema gara‚ waetunu chaithyaya math'thae' nawa chaithyaya goda nan~gwa‚ thibae'.  E' 1961n' pasu ka‚layae'ya.  Chaithyayata naegenahira dhesin' paerani wiha‚ra maedhurae' natambun' adhath' dhak'nata laebae'.  Ehi paethali ulu sewili kara thibee aethi athara chaithyaya a‚san'nayae' ema ulu thawamath' dhak'nata laebae'.

  Paerani gal' padi pela, gal' kanu, korawak' gal' ra‚siyak' wiha‚ra bima thaenin' thaena pihita‚ thibae'.  Mae' haraha‚ paehaedhili wana pradha‚na karunu kihipayak' thibae'.  Pera ra‚ja ra‚ja maha‚ ma‚thya‚dheen'gae' nomadha anugrahayadha mae' s'tha‚na lak'wee aethi bawa in' ekaki.  Wawuniya‚wa, mulathiw', thrikuna‚malaya a‚dhee dhis'thrik'kawalata a‚san'nayae' mae'wan' aithiha‚sika sree wibhuethiyak' pihiti paerani wiha‚ra paewatheema anuwa penee yan'nae' mae' pradhe'sawala atheethayae' patan'ma bauddha praboedhayak' ha‚ sasreeka janapadha bohoe pawathin'nata aethi bawaya.  Witae'ka mae' sa‚ ipaerani natabun' apata dhakunae' samahara pradhe'sawaladheedha hamu nowuni.

  Wiha‚ra‚dhipathi himiyan' pawasana a‚ka‚rayata mae' chae'thiyagiri ra‚jamaha‚ wiha‚rayata dhe'wa‚nam'piyathis'sa mahasen', saddha‚this'sa, maha‚ para‚kramaba‚hu yana rajawarun'gae' anugrahaya laebee thibae'.

  Wiha‚ra maluwa edha‚ gal' baem'makin' a‚waranaya wee thibee aetha.  Namuth' pasuka‚leenawa ema gal' baem'ma wisiree gos' thibae'.  Ehi gal' kut'ti thawamath' thaenin' thaena dhaekiya haekiya.

  Ithiha‚saya pura‚ itha‚ dhiyunuwa, sasreekawa paewaethi mae' pradhe'sa ka‚laya‚gae' aewae‚mae'n' wanagatha wiya.  Mae‚tha yugayae' dhiyunuwa aerambae'n'nae' n~gee.  Aes'.  Sae'na‚na‚yaka mahatha‚ padhawiya waewa yali prathisan~gs'karanaya karawa‚ gowi janapadha a‚ram'bha kireemata mul' aditha‚lama dhaemeemae'n' pasuwaya.  1959 dhee para‚kramapura chae'thiyagiri wiha‚rayata waedama kala ma‚maduwae' rathanasa‚ra na‚himiyan' mae' wiha‚raya soya‚gena mae'thaena pol'athu maduwak' thana‚ ehi kal' gatha kalaha.  Ekala padhawi janapadhayehi minisun' padhin~gchi kala athara awata gam'bim'dha jana‚keenr' wan'nata patan' gath'thae'ya.

  1961 awasa‚na ka‚layae' mae' wiha‚rayata waedama kala kuda‚ hal'mil'lae‚wae' rathanasa‚ra na‚himiyan' (waelioya ha‚mudhuruwoe) thawamath' mae' wiha‚raya aethulu padhawiya-waelioya wae'hera thaen'na pradhe'sa wala paerani wiha‚ra ra‚siyak' goda nan~gwa‚, gowijanapadha aethikarawa‚ mae' pradhe'sawala wae'sena ka‚gae'th' gaurawayata, puejaneeyath'wayata path'wana maha‚ waeda kotasak' karagena yamin' sitithi.

  Un'wahan'sae' mae'hi waedama kireemae'n' pasu mae' pala‚thakawath' usas' pela pan'thi nothibue samayaka guruwarun' yodhawa‚ usas' pela pan'thi a‚ram'bha kalaha.  Dhaham' pa‚salak', pera pa‚salak', in~ggreesi pa‚salak', jukee maeshin' puhunuwak' a‚ram'bha kalaha.  E' haraha‚ gowi janapadha wala wae'sena dharuwan'ta alueth' loekayata prawis'ta weemae' ma‚gr' aethi kalaha.  Mae' dhiyunuwa pasuka‚laya wae'dh'dhee pariganaka tha‚k'shanaya dhak'wa‚ dhiyunu kara dharuwan'ta laba‚dheemata na‚himiyan' mul'wueha.  E' siylue dhe' atharae' wiha‚ra bimae' dhasr'neeya buddha man'dhirayak'dha idhi kalaha.  Ehi wisa‚la sama‚dhi pilima wahan'sae' dhakina ayagae' pin' sithiwili pahala karana apuer'wa nir'maa‚nayaki.  Wiha‚ra geya pura‚ buddha charithayae' sidhuweem' liya wael', ja‚thaka katha‚ agana‚ sithuwam' dhak'nata laebae'.  Esae'ma ghan'ta‚ra kuluna, atawisi buddha man'dhira ha‚ wiha‚rayae' dhaekum'kalu udhaa‚na saelaes'ma thula na‚himiyan'gae'th' sishya parapurae'th' dhaek'ma, ja‚thika a‚gamika kaek'kuma, nir'maa‚nasileebha‚waya dhakin'nawun'ta pasak' kara dheyi.

  Wiha‚ra bima paseka pihitiyae' paerani boedheen' wahan'sae' namaki.  Padhawiya-para‚kramapura awata siyluema gam'ma‚na walata 1984n' pasu thras'thawa‚dheen'gae' prabala praha‚rayan'ta muhuna dhen'nata sidhuwiya.  Wisae'shayen' mae' wiha‚rayath' na‚himiyanuth' ilak'ka kara ka‚lathuwak'ku praha‚ra 22k' el'la wiya.  Ehi san~ggn~a‚ laebae'na witama perapa‚sal' dharuwan' walakata rin~ggawa‚ na‚himiyan'dha a‚rak'sha‚ wae'n'nata sae‚ma witama wagabala‚ gath'ha.  Enisa‚ wiha‚ra bimata waetunu ka‚lathuwak'ku praha‚ra 22n' ekakin' hoe kisiwakutath' kisima thuwa‚layak' sidhuwueyae' naetha.  Namuth' wiha‚rayae' godanaegili ra‚siyakata ala‚bhaha‚ni sidhuwiya.  Dhaen' e' kuriru yuddhayadha hama‚raya.  Pradhe'sa seeghrayen' jana‚keenr' wae'min' pawathee.  Awata gam'ma‚nawala nawa janapadha pihituwamin' yayi.  Yuddhaya nima‚wee saenasum' susum' win~dhina janatha‚wa atharae' owun'gae' uthum' pin' bimakata adha api raja maha wae'heraka katha‚wae'n' goda wueyemu.  Padhawiya janapadhayae' bauddha praboedhaya win~dhagan'nata obatath' awas'tha‚wa laebae'wa‚.

  Satahana ha‚ cha‚ya‚ruepa: asan~gka a‚tigala.

  Chaith'ya.

  Anura‚dhapura mul' yugayata ayath' piyagaetapela.

  Wiha‚rageyi sithuwam'.

  Wiha‚rageyi sithuwam'.

  Siripathul' gala.

  Kuda‚hal'mil'lae‚wae' rathanasa‚ra himi.

  2011 nowaem'bar' masa 06 13:35:33 - lan~gka‚dheepa kathr'ru man'dalaya.


Chaethagiri Viharaya   

Read 1124 times