A‚ndigala Rajamaha‚ Viha‚raya   

Written by 

A‚ndigala Rajamaha‚ Viha‚raya   

      .

 -  -              .            .          15                .

                .            ,                 .

                   .               .                 .                      .

         ''''                .                      .            .     ,     .         '' ''  '' ''    .         .                  .

           .             .

       .       .                  .      ( )   .           .

        .             .   ,  ,     ,    .

         .

      .                          .

          ,             .            1969                .

          .

,  ,                 .     ,     .

  .
 .
 .
 .
  .

2011   04 10:57:48 -   .


  Waes'sata adhipathi dhewiyan'ta pidhu a‚ndigala rajamaha‚ wiha‚raya.

  Gamayi - pan'salayi - waewayi dha‚gaebayi yana apuer'wa san~gs'kruthiyata nae‚kam' kiyana wae'hera wiha‚ra ra‚siyak' anura‚dhapura dhis'thrik'kayae' pihita‚ thibae'.  Adhath' ema san~gs'krutheen' namatama seema‚ wee nopaewatheema mae'hidhee dhaekiya haeki wisae'sha lak'shanayaki.  Anura‚dhapura kurunae‚gala pradha‚na ma‚gr'yae' thambuth'thae'gama raejina han'dhiyen' haeree kiloemeetar' 15k' pamana giyawita hamuwana a‚ndigala rajamaha‚ wiha‚raya dha ekee suwisae'shath'waya aesin' dhaekiya haeki win~dhiya haeki manas'ka‚n'tha pudhabimae'ki.

  Mae' wiha‚rayae' ithiha‚saya soya‚ baladh'dhee anura‚dhapura yugayae' mul' samayata nae‚kam' kiyana wiha‚rayak' haetiyata paehaedhiliwa han~dhuna‚ gatha haekiya.  Wiha‚rayae' suwisal' wue giri sikharaya pa‚dhaka kota gena pihiti par'watha lipi dheka, len' lipi dheka ha‚ kata‚ram' ketue gal'len' kris'thu puer'wa dhewaeni siyawasa tharam' dhura‚theethayata ayath' yaeyi wis'wa‚sa kerae'.

  Aethaem' len' lipi ka‚layath' samaga wina‚sawa gos' aethath' len' lipiwala ithiriwa pawath'na‚ kotas' kiyaeweemae'n' yam'tha‚k' dhurakata athr' wigrahayakata yedhiya haekiya.  Ewaeni ek' len'lipiyaka san~dhahan' wan'nae' this'sa goethrayata ayath' bhik'shuwaka wisin' mae' lesa pudhana ladha bawaya.  Thawath' len' lipiyaka san~dhahan' wan'nae' pramukha uth'thiyagae' puthra pramukhasuma wisin' len' pueja‚wa sidhu karana ladha aethi bawaya.  Kesae' namuth' mae' thorathuru gawae'shanayae' yedhena wita paehaedhili wan'nae' lak'dhiwata budhusasuna paemini mul' samayae'ma a‚ndigala wiha‚raya keer'thimath' siddhas'tha‚nayak' haetiyata pawathin'nata aethi bawaya.

  A‚ndigala wiha‚rayae' len' wiha‚raya idhiripita par'wathayae' pawath'na‚ sel' lipiyaka ""kalan~dhagawina"" yana akuru keepaya pamanak' ithiriwee aethi mae' lipiya piliban~dhawa senarath' paranawitha‚na mahatha‚dha adhahasak' idhiripath' kota thibae'.  Pura‚ widhaa‚gn~yan' wisin' san~dhahan' karana ladha matha walata anuwa kala‚ oyata nudhuruwa atheethayae' paewaethi dhiyunu wae'len~dha nagarayak' haetiyata mae'ma pradhe'saya paewaethee aetha.  Edha‚ ka‚la dheeghawa‚pee dhwa‚ra wiha‚raya lesa han~dhun'wa‚ aeth'thae' mae' a‚ndigala ra‚jamaha‚ wiha‚rayayi.  Esae'ma kalakadhee ahalipawatha wiha‚raya haetiyatath',  mae' wiha‚raya han~dhun'wa‚ thibae'.  Edha‚ mae' pradhe'sayae' wisue ahala nam' aemaethiya‚ karawue ""ahala waewa"" adha ""an~ggamu waewa"" yaeyi wis'wa‚sa karanu laebae'.  Mae' ahala waewae' jala badh'dha pueja‚kara aeth'thae' ahalipawatha chae'thiyatayi.  Sel'lipigatha thorathuru gaemburin' pirik'sa‚ baladh'dhee mae' a‚ndigala ra‚jamaha‚ wiha‚raya hath'thadha‚ta maha raju wisin' karawana ladha bawata thorathuru hamuwae'.

  Wiha‚rayae' gal' par'wathaya tharanaya kireemata galae' ketue itha‚ ramaneeya gal' pandi pelaki.  Mae' gal' padipela a‚ndigala wiha‚rayae' manas'ka‚n'thama ha‚ watina‚ma nir'maa‚naya yaeyi apidhu wis'wa‚sa karamu.

  Gal'padi naen~ga par'wathaya mudhunata giyawita wisa‚la thaenithala‚wak' hamuwae'.  Gala mudhunehi ipaerani dha‚gaebaka natabun' dhaekiya haekiya.  Adi hayak' pamana dhiga sailamaya ruepaya mae' dha‚gaeba asalama dhaekiya haekiya mae' dha‚gaeba a‚san'nayae' kawa‚ka‚ra godanaegil'lak'dha thibee aetha.  Mae' ipaerani chae'thiya asae'la waithya (ahalipawatha chae'tha) lesadha han~dhun'wanu laebae'.  Eya asae'la aemathiwaraya‚ karawue nisa‚ mae' namin' han~dhun'wana bawa sithiya haekiya.

  Gala mudhunae' lan~gka‚wae' haedayata sama‚na s'wabha‚wika pokunak'dha dhak'nata laebae'.  Esae'ma gala mudhunae' sita awata baladh'dhee pradhe'sayae' siri asiriya apueruwata win~dha gaeneemata puluwana.  Nil'wan' keth' ya‚ya, thumbul'lae' waewa, an~ggamuwa waewa ra‚ja‚n~gganaya awata sasreekath'waya, kadhimata kiya‚pa‚na soba‚dhaham' sith'tham'ya.

  Mae' gal' par'wathayae' thaen' kihipayaka s'wabha‚wika pokunu kihipayak' dhaekagatha haekiya.

  Par'wathaya pa‚mula ipaerani wiha‚ra geyak' dhak'nata laebae'.  Ehi an~gganaya kaetagalin' sa‚dha‚ thibae' mae' wiha‚ra geyi thibue budhu pilimaya ha‚ wish'nu ruepaya wina‚sa kara dhama‚ aethi athara e' awata ipaerani natabun' bohoe dhaekiya haekiya.

  Wiha‚ra giri sikharaya pa‚mula boedheen' wahan'sae' abhiyasa ipaerani sel' lipiyaka kotasak'dha, ka‚n'tha‚ piliruwaka hisa kotasadha pa‚dha la‚n~gjana sila‚ palakayak'dha e'kara‚si kara thibae'nu dhak'nata laebae'.  Ra‚ja‚n~gganaya wya‚pa‚raya awata pihiti pau'ta ithiha‚sayakata nae‚kam' kiyana a‚ndigala ra‚jamaha‚ wiha‚raya 1969 wasarae'dhee pahalagama  gunarath'na na‚himiyan' wisin' soya‚ganu laeba mae‚tha ka‚leena wiha‚ra dhiyunuwata katayuthu sam'pa‚dhanaya karana ladhaha.

  Dhaenata wiha‚rayae' kriya‚ka‚ree san~gwadr'hana katayuthu kaetaka‚lae' uparathana himigae' anusa‚sana‚ paridhi sidhuwae'.

  Ithiha‚saya, soba‚ sun'dharath'waya, apueru lesa ekata ekathu wue apae' ratae' pihiti aithiha‚sika pudha bimak' haetiyata a‚ndigala ra‚jamaha‚ wiha‚raya han~dhuna‚gatha haekiya.  Mae' sun'dhara pin'bima dhaekabala‚ gan'nata, gawae'shanaya karan'nata obatath' awas'tha‚wa udha‚wae'wa‚.

  Satahana asan~gka a‚tigala.
  Budhu maedhura.
  Wiha‚ra geya.
  Ipaeraeni boedhiya.
  Kaetaka‚lae' uparathana himi.

  2011 dhesaem'bar' masa 04 10:57:48 - lan~gka‚dheepa kathr'ru man'dalaya.

This article and photos, are republished here, under journalistic courtesy from "Lankadeepa.lk" as a public service. Typographic errors were corrected by Dr. Sisira Ranasinghe.
Subsequently this document was reformatted digitally by the "SriLiaWrite" Languages Processing Software to comply with the proposed advanced UNICODE standard to accomplish a file size compression of 36.29%. [Original UTF-8 file size was 4072 symbols; improved UTF-8 file size 2594 symbols.]
This article is then digitally Transliterated into English[Roman] script by the "SriLiaWrite" Languages Processing Software for those who want to learn the Sinhalese pronounciation of the textual content.

A‚ndigala Rajamaha‚ Viha‚raya   

Read 1680 times