Gal'bada Sunan'dha‚ra‚ma Viha‚raya   

Written by 

Gal'bada Sunan'dha‚ra‚ma Viha‚raya   

       .

         .      .      .         . .              .         .       .    .            .   "'        " ' .       .

          .        .       .   .

      .                      .    1862      " '   .      ,          .

   .         . , ,             .         .

         .

"    ?'        . ,  ,     .     .

          .

"    1946      .      .    .    ,        .                   .         .       .       .       .       .        .       ,   . ,         .        .       .     .        .    .       .

''          .     .   .    .    .   ''.        .         .     ,               .''                       .

      .

 ''  1957     .       .        .''        ,  ,  ,  ,  , , , , ,    ,  , , , ,    ,   ,  ,  ,   .

 ,  ,  ,   ,  ,  , ,  , ,       .

           .  1983 .                  .

     (  )   .          .

              .         .                      .       .        .          .                 .

                  .

            .    ,      , , ,  ,  ,             .

                  .

 ,          .

           ,               .

    .     .

  2013   29 13:23:16 -   .

Gal'bada Sunan'dha‚ra‚ma Viha‚raya

  Bodhu sithuwamin' kala‚ga‚rayak' maewue gal'bada sunan'dha‚ra‚ma pura‚na wiha‚raya.

  Pan'salak' gaena liyan'nata giya apata kala‚ga‚rayaka asiriya liyan'nata sidhu wiya.  Gal'bada pan'sala pura‚ mama aewidha giyemi.  Wiha‚ra man'dhiraya watae' dhethun' warak' aewidh'dhemi.  Wiha‚ra man'dhirayae' dhutu dhe' adhaha‚ gatha nohaeki tharamata sith'kaluya.  Chith'tha‚kashr'neeyaya.  Rata pura‚ pan'sal'wala aewidha aethi mata mae'tharam' suwisae'shee wiha‚ra man'dhirayak' hamu wuewa‚ mathaka naetha.  Gruha nir'maa‚na sil'paya athin' gal'bada pan'salae' wiha‚ra man'dhiraya adhwitheeyaya.  Sithuwam' ha‚ muer'thi nir'maa‚na athin' dha adhwitheeyaya.  E' wisish'tath'waya aruma pudhumaya.  Rata pura‚ aewidh'dhath' soya‚ gatha nohaeki apueru sithuwam' bohomayak' mae'hi dhaekiya haekiya.  Wiha‚rayak' haetiyata "sunan'dha‚ra‚maya" wuwath' mae' pin' bima ratama dhaenagatha yuth'thae' "hela kala‚ga‚raya" haetiyataya.  Mae' sathya asathyatha‚wa oba gosin'ma naerambiya yuthuya.

  Gal'bada gama apa asa‚ thibuna‚ nam' e' gal'bada k'dha‚nis'sara na‚himiyan' nisa‚ya.  Kolamba hunupitiya gan~gga‚ra‚ma wiha‚ra‚dhipatheen' wahan'sae' upan' gama gal'badayi.  Podi ka‚layae' udhe' hawa‚ aewidha giya gamayi.  Sishyasunan'dha‚ramaya egama pan'salayi.

  Gal'bada wiha‚rayae' ithiha‚saya a‚ram'bha wan'nae' mahanuwara yugayeni.  Waeliwita sree saranan~gkara san~gara‚ja himiyan'gae' sishyayawarayaku wue wae'hael'lae' dham'madhin'na himiyan'gae' sishya ran'sae‚goda keer'thi sree thae'joewara dhar'madhar'see himiyan' gal'bada wiha‚raya a‚ram'bha kara thibae'.  Na‚yimana sunan'dha himiyan' 1862 wiha‚ra‚dhipath'wayata path' weemae'n' pasu wiha‚raya "siri sunan'dha‚ra‚maya" lesa nam' wiya.  Un'wahan'sae'gen' pasu aparaek'kae' suman~ggala himiyan' dha, pasuwa sishyaya wara parawa‚haera dhe'wa‚nan'dha na‚himiyoe dha wiha‚ra‚dhipath'wayata path' wueha.

  Sunan'dha‚ra‚maya kala‚ga‚rayak' kalae' un'wahan'sae'ya.  Un'wahan'sae'gae' kala‚th'mikatha‚wa yuga ganana‚wakata ithiri kala bawa apata haaen~g'.  Kaelaniya, dhambul'la, ridhee wiha‚raya a‚dhee wiha‚ra sithuwam' la‚n~gkeeya sithuwam' kala‚wae' mudhun' mal'kada wan' thaen' wae'yi.  Namuth' gal'bada sunan'dha‚ra‚mayata paemina baeluewoth' eya eeta dhewaeni nowae'.

  Gal'bada sunan'dha‚ra‚ma wiha‚ra‚dhipathi aparaeuk'kae' dham'ma‚nan'dha na‚yaka ha‚mudhuruwan' mama hamu weemi.

  "kaelae'ta pa‚yapu han~dhak' wagae' nae'dha?  " e' wachana keepaya thula athr'ya bohoe gaemburu wiya.  Watina‚kama, sun'dharath'waya dhakin'nata, balan'nata in'nae' gamae' udhawiya pamanaki.  Niyama watina‚kama ratata gos' naetha.

  Wiha‚raya bodhu kala‚ga‚rayaka siri gath'thae' kesae' dha yan'na mama palamuwa wimaseemi.

  "parawa‚haera dhe'wa‚nan'dha na‚yaka ha‚mudhuruwo 1946 awurudh'dhedhi wiha‚ra kar'maa‚n'thayae' waeda a‚ram'bha kala‚.  Eeta pera kuda‚ wiha‚ra man'dhiraya thibuna‚.  Eya nuwara yugayata ayithiyi.  Thawamath' nuwara yugayae' chithra, sama‚dhi buddha prathima‚wa usas' ayurin' a‚rak'sha‚ wae'la‚ thiyenawa‚.  Ema wiha‚ra man'dhirayath' aethulath' kota alueth' wiha‚ra man'dhirayae' saelasuma aen'dha‚ na‚yaka haemudhuruwan'gae' anusa‚sana‚ matha waeligama sama‚ris' sil'wa‚ kiyala‚ kenek'.  E' anuwa thamayi mae' dhasr'neeya wiha‚ra man'dhiraya idhi wunae'.  Gruha nir'maa‚na sil'payae' wae'nas'ma paethikadak' thamayi mae'.  Mae'waeni wiha‚ra man'dhirayak' ma‚ thawama dhaekala‚ nae‚.  Waelithara pan'salae' wiha‚ra man'dhiraya meeta sama‚nakamak' thiyenawa‚.  Hae'thuwa ekama gruha nir'maa‚na sil'piya‚ weema nisa‚.  Aethule ma‚layae' sithuwam' aen'dhe nuwarin' ba‚s' kenek' aewith'.  Nawa wiha‚ra man'dhirayae' buddha prathima‚wa saha a‚sanaya, pasubima harima wisae'shayi.  Ran'siwigeya, dham'sabha‚ man'dapayae' waeda sitina widhihata thamayi goda nagala‚ thiyen'ne.  Harima siyum' chithra kala‚wakin' haeda waeda dhamala‚ thiyenawa‚.  Chan'dhrarath'na ma‚nawasin~gha mahath'thaya‚ge gn~a‚thi pirisak' gal'bada hitiya‚.  Eya‚ in~dhahita mae'he yanawa‚ enawa‚.  Dhawasak' pan'salata aewith' alueth' wiha‚ra man'dhiraya pura‚ aewidh'dha‚.  Eya‚ mae'thaena wisae'shath'waya dhaek'ka‚.  Eeta pas'se dhe'wa‚nan'dha na‚yaka ha‚mudhuruwo muna gaehuna‚.

  "" ha‚mudhuruwanae' mae' wiha‚ra man'dhirayae' eka ek'kena‚ lawa‚ chithra an'dhan'na epa‚.  Mae'thana an~dhin'na sudhusuma kenek' in'nawa‚.  Eya‚ in'ne gam'pola.  Gihin' katha‚ karala‚ balan'na.  Eya‚ aen~dhapu wiha‚rayakuth' thiyenawa‚.  Ethanatath' gihin' balan'na"".  E' anuwa tika dhawasakata pas'se apa gam'pola giya‚.  Apa mulin'ma giyae' chithra sil'piya‚gae' sithuwam' thiyena gira‚ul'la pan'salata.  Edha‚ rae‚ dhe'wa‚nan'dha na‚yaka ha‚mudhuruwoyi, mamayi e' pan'salae' naewathila‚ in~dhala‚ pasuwadha‚ gira‚ul'la pan'salae' loku ha‚mudhuruwoth' ek'ka chithra sil'piya‚ge gedharata giya‚.  ""gira‚ul'la pan'salae' loku ha‚mudhuruwo ek'ka a‚ nisa‚th' dhura baehaeraka sita hoya‚gena a‚ nisa‚th' ma‚nawasin~gha mahath'thaya‚ mithrayek' nisa‚th' bae‚ kiyan'ne kohoma dhaeyi chithra sil'piya‚ kiw'wa‚.

  Wiha‚ra‚dhipathi himiyan' sishya pirisa saman~ga.

  ""e' anuwa 1957 awurudh'dhedhi chithra kar'maa‚n'thaya a‚ram'bha kala‚.  Chithra sil'piya‚ gam'pola godapola ra‚jakaruna‚ wijae'sin~gha mahath'ma‚.  Wiha‚ra geyi sithuwam' an~dhin'na awurudhu pahak' gatha wuna‚.  ""gal'bada siri sunan'dha‚ra‚ma wiha‚ra man'dhirayae' sithuwam' athara latha‚ man'dapa, makara soepa‚na, aeth' perahara, dhew' wiman', bahirawa ruepa, na‚rilatha‚, sin~gha, gaja, han~gsa, makara a‚dhee sath'wa ruepa, han~gsa puet'tu, bhadhragata, gajasin~gha, narasin~gha, nelum' mal' a‚dhee push'pa‚lan~gkarana, sap'tha na‚ri pal'laek'kiya, na‚ri rathaya, shat'na‚ri walal'la, chathur'aparaek'kae' dham'ma‚nan'dha himi.

  Na‚ri s'was'thikaya, muguru poraya, kadu haramba, mal'lawa lee keliya, na‚ri puet'tuwa, liya wael', boedara, muthu wael', soeman', nelum' mal' moes'thara a‚dhee bohoe sithuwam' wae'yi.

  Gal'bada gamak' wasayen' gath' kala lan~gka‚wae' palamu praa‚dhe'seeya gam' udha‚wa aerambunae' mae'gamini.  E' 1983 washr'yae'ya.  Kolamba gan~gga‚ra‚ma wiha‚ra‚dhipathi gal'boda k'dha‚nis'sara na‚himiyan'gae' adhahasakata anuwa agamaethi ranasin~gha pae'ramadha‚sa maethithuma‚ gal'boda praa‚dhe'seeya gam' udha‚wa kriya‚wata naen~gweeya.

  Gal'bada n~ja‚nis'sara na‚yaka s'wa‚meen' wahan'sae'gae' (gan~gga‚ra‚mayae' podi ha‚mudhuruwoe) upan' gama gal'badaya.  Un'wahan'sae'gae' paewidhi weema piliban~dhawa dha aparaek'kae' dham'ma‚nan'dha na‚himiyoe wis'thara kalaha.

  Parawa‚haera dhe'wa‚nan'dha na‚yaka himiyan' saha edha‚ hunupitiya gan~gga‚ra‚ma wiha‚ra‚dhipathi dhewun'dhara wa‚chis'sara na‚himiyan' kalya‚na mithrayoe wueha.  E' nisa‚ in~dhahita wa‚chis'sara na‚himiyoe gal'bada sunan'dha‚ra‚mayata waedama kalaha.  Wiha‚ra geyi ulu sewili karana uth'sawayata dhewun'dhara wa‚chis'sara himiyan' waedama kala awas'tha‚wae' gan~gga‚ra‚mayae' paewidhi kireemata kol'lek' soya‚ dhena lesa dhe'wa‚nan'dha na‚himiyan'gen' il'leeya.  E' anuwa na‚yaka himiyoe dharuwae'k' soya‚ baelueha.  Gal'boda ndak'dha‚nis'sara na‚himiyan'gae' ma‚piyan' pan'salata gen'wa‚ ka‚ranaya kiwueha.  E' anuwa ma‚piya kaemaeth'tha matha kula kumaruwa‚ kolambata kaen~dhawa‚gena a‚wae'ya.  Edha‚ mae' gamanata wath'man' sunan'dha‚ra‚ma wiha‚ra‚dhipathi aparaek'kae' dham'ma‚nan'dha himiyoe dha gan~gga‚ra‚mayae' podi ha‚mudhuruwan'gae' piya‚ dha ek' wueha.

  In' pasu kolamba gan~gga‚ra‚ma wiha‚ra‚dhipathi dhewun'dhara wa‚chis'sara na‚himiyan'gae' sishya rath'nayak' lesa gal'bada ndak'dha‚nis'sara namin' podi ha‚mudhuruwoe paewidhi bimata elambiyaha.

  Un'wahan'sae' gal'bada sunan'dha‚ra‚ma wiha‚ra dhiyunuwata puroega‚mee wue bawa aparaeuk'kae' dham'ma‚nan'dha na‚himiyoe apata paewasueha.  Wathura moetar' laba‚ dheema, pariganaka madhyas'tha‚nayak' laba‚ dheema ha‚ tayipin', wae‚l'din', drayiwin', widhuli ka‚r'maika, jukee maeshin', maehum' gethum'walin' saman'witha an~gga sam'puenr' ka‚r'maika widhaa‚layak' a‚ram'bha kara dheema mae'hila‚ kaepee penae'.

  Parawa‚haera dhe'wa‚nan'dha na‚yaka s'wa‚meen' wahan'sae' gal'bada siri sunan'dha‚ra‚ma wiha‚rayae' pamanak' nowa thath' graa‚ma san~gwadr'hanayae' dha niyamuwa‚ wan'nae'ya.

  Un'wahan'sae'gae' dhaek'ma, kala‚th'maka haekiya‚wa gal'bada sunan'dha‚ra‚ma wiha‚rayae' sita gama pura‚ paethira giyae'ya.

  La‚n~gkeeya bodhu sithuwam' kala‚wata wisish'ta san'dhis'tha‚nayak' wana gal'bada sunan'dha‚ra‚ma wiha‚raya chithra kala‚wa, muer'thi sil'paya hadha‚rana sae‚ma kenakuma paemina dhaeka bala‚ gatha yuthu thaenak' haetiyata api wis'wa‚sa karamu.

  Wiha‚ra‚dhipathi himiyan' sishya pirisa saman~ga.  Aparaek'kae' dham'ma‚nan'dha himi.

  2013 dhesaem'bar' masa 29 13:23:16 - lan~gka‚dheepa kathr'ru man'dalaya.


Gal'bada Sunan'dha‚ra‚ma Viha‚raya   

Read 1038 times